/// Αυτό το κάτι άλλο

Poster design by Léo Ravy

\ 9th June, 2018
\\ with Jean-François Peschot, Dennis, Vaios and a Remote Control
\\\ Stoa 42, The Bar Next Door, and The Hallway in fornt, Athens
\\\\ Time Sighteeing, Live Burnning and Poster Wall from Past, Future and Now

Panepistimiou 42, at the junction of the two corridors of a commercial arcade, a place seems to host a different experience of time. A bar stood as a millennium tree; since its creation in 1954 it has shared a lot of stories from a very close to a wide liquid surrounding. The proximity of the first courthouse of Athens giving it a fictional presence.

Στην οδό Πανεπιστημίου 42 , στη γωνιά μιας εμπορικής στοάς, ένας χώρος φαίνεται ότι φιλοξενεί μία διαφορετική εμπειρία του καιρου μας. Το πλαϊνό μπαρ στέκεται σαν δέντρο χιλιετίας. Από τότε που λειτούργησε, το 1954, μοιράστηκε πολλές ιστορίες με κοντινούς και πιο μακρινούς θαμώνες. Το απέναντι πρώτο δικαστικό μέγαρο της Αθήνας του δίνει έναν μυθιστορηματικό χαρακτήρα.

Nowadays, it’s still sharing many common moments with its neighbourhood, a lawyer, a photographer and residential complex. Like this old photographic shop transformed into a project space repainted and renamed Stoa42. This bar without name, just this geographical information ‘ΕΞΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ’ (Exit Panepistimiou) on its facade, definitely works as a knot, where things merge spatially and temporally.

Σήμερα, μοιράζεται ακόμη πολλές κοινές στιγμές με τη γειτονιά του, έναν δικηγόρο, έναν φωτογράφο και συγκροτήματα κατοικιών. Όπως αυτό το παλιό κατάστημα φωτογραφικών ειδών που μεταμορφώθηκε σε ένα project space χώρο προβολής, ξαναβάφτηκε και μετονομάστηκε σε Stoa 42. Aυτό το μπαρ, χωρίς όνομα, με μόνο τον γεωγραφικό του προσδιορισμό ως ‘ΕΞΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ’ στην πρόσοψή του, λειτουργεί ως κόμβος, όπου τα πράγματα συνδέονται χωρικά και χρονικά.

There, through a continuously working screen, we got the opportunity to approach Athens in this parallel way. Layered with many connected stories. From the collective memory of the past to the personal memories of the story-tellers of this place, through the blurring created by shared movies. Past, present, fiction loose their clarity there, and are experienced at the same level.

Εκεί, μέσω μιας οθόνης σε συνεχή λειτουργία, βρήκαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε την Αθήνα με αυτόν τον παράλληλο τρόπο. Με πολλές αλληλοσυνδεομένες ιστορίες. Από τη συλλογική μνήμη του παρελθόντος ως τις προσωπικές αναμνήσεις των αφηγητών του χώρου, μέσω της αχλής που δημιουργούν οι κοινές κινηματογραφικές ταινίες. Το παρελθόν, το παρόν και ο μύθος χάνουν εκεί την καθαρότητά τους και όλα βιώνονται στο ίδιο επίπεδο.

English press release by Jean-François Peschot, Greek translation by Stoa 42.

Αυτό το κάτι άλλο is part of the one month self-organized program at Stoa 42, Athens.

The movie from Time Sightseeing is available at Lost Dad Radio.

///

Tour Map of "Time Sightseeing", the main scenes when the characters stops in the 5 movies recommended by Vaios which were shot at or around his bar during 60's, 2018

Time Sightseeing, silent montage of contemporary footages and five movies recommended by Vaios which were shot at or around his bar during 60's, 05:17, 2018

Past, Future and Now, the event poster and the posters from the movies shot at or around the bar of Vaios during 60's merged into the contemporary poster wall, the hallway in fornt of stoa 42, 2018

First Station: Time Sightseeing with Dennis, Vaios and a Remote Control, screning at the bar next to stoa42 with the same set up as the movie Αυτό το κάτι άλλο shot at the same spot on 1963, 2018

First Station: Time Sightseeing with Dennis, Vaios and a Remote Control at the bar next to stoa 42 (right); Second station: Live burning at stoa 42 (left), 2018

First Station: Time Sightseeing with Dennis, Vaios and a Remote Control at the bar next to stoa 42 (right); Second station: Live burning at stoa 42 (left), 2018

Second Station: Live Burning, DVD burning of the Time Sightseeing (first station) screning at the bar next to, stoa 42, 2018

Second Station: Live Burning, DVD burning of the Time Sightseeing (first station) screning at the bar next to, stoa 42, 2018

Second Station: Live Burning, DVD burning of the Time Sightseeing (first station) screning at the bar next to, stoa 42, 2018